නිවන් මග කුසලය 52

කුසලය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close