ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් කාන්දමක් මෙන් ක්‍රියාත්මක වීම

කාන්දමක් මෙන් ක්‍රියාත්මක වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close