දාන කථා ඥාතීන්ට පිංදීම

ඥාතීන්ට පිංදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close