නිවන් මගකුසලය අත්හැරීමෙන් වැඩෙන කුසලය

අත්හැරීමෙන් වැඩෙන කුසලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close