කාරනා පහම සම්පූර්ණ වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close