ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක අනුදැන වැදෑරීම -පිලිගැන්වීම

අනුදැන වැදෑරීම -පිලිගැන්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා