භාවනාව අසංඥ භාවනාව

අසංඥ භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා