පටිච්චසමුප්පාදයභවඅත් බව සසර පැවැත්මට හේතු

සසර පැවැත්මට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close