පටිච්චසමුප්පාදයභවඅත් බව කාමයට අනුකූල බව

කාමයට අනුකූල බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close