අවශ්‍ය සම තත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close