නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම බීජයට සාත්තු සප්පායම් කිරීම

බීජයට සාත්තු සප්පායම් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා