නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම දැනගෙන හිටියත් නැතත්

දැනගෙන හිටියත් නැතත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close