නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම නිවන් සාන්තිය මුල්කර ගැනිම

නිවන් සාන්තිය මුල්කර ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close