පද නිරුක්තිය නොබැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close