නිවන් වැඩීමට අග්‍රවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close