නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය

ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close