නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය 170

ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close