දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා වැඩිහිටියන්ට සැළකීම

වැඩිහිටියන්ට සැළකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close