නිවන් මග අන්ධකම, මෝඩකම

අන්ධකම, මෝඩකම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා