නිවන් මග නිරෝගීකම

නිරෝගීකම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා