නිවන් මග භව නිරෝධයෙන් ජාති නිරෝධය

භව නිරෝධයෙන් ජාති නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close