නිවන් මග කයේ චන්දරාගය

කයේ චන්දරාගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා