නිවන් මග ජරා මරන ගොදුර දුකක්

ජරා මරන ගොදුර දුකක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close