නිවන් මග නිදහස් නිවන සංතුෂ්ටිය

නිදහස් නිවන සංතුෂ්ටිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා