දාන කථාපූජාබෝධිපූජා උත්තරීතර බෝධීන් වහන්සේ

උත්තරීතර බෝධීන් වහන්සේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා