දාන කථාපූජාබෝධිපූජා යහපත් ගුන ධර්ම ඇතිනම්

යහපත් ගුන ධර්ම ඇතිනම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා