දාන කථාපූජාබෝධිපූජා පාරමිතා බලයෙන්

පාරමිතා බලයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා