දාන කථාපූජාබෝධිපූජා උපකාරයට ප්‍රතිඋපකාරය තැනීම

උපකාරයට ප්‍රතිඋපකාරය තැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා