දාන කථාපූජාබෝධිපූජා උපනිශ්‍රයක් ලැබීම

උපනිශ්‍රයක් ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා