දාන කථාපූජාබෝධිපූජා පංච ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර මනස

පංච ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර මනස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා