දාන කථාපූජාබෝධිපූජා පූජනීය වෘක්ෂයන්ට අධිපති දේවතාවෝ

පූජනීය වෘක්ෂයන්ට අධිපති දේවතාවෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා