දාන කථාපූජාබෝධිපූජා පාපය සුලු කොට නොතකා වහාම ඉවත් කරන්න

පාපය සුලු කොට නොතකා වහාම ඉවත් කරන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා