පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ විපාක විඤ්ඤාණ

විපාක විඤ්ඤාණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා