පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ප්‍රචාරය කුමක්දැයි දැන ගැනිම

ප්‍රචාරය කුමක්දැයි දැන ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා