පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් පිං ඵලය ඉවර වන තුරු ලැබීම

පිං ඵලය ඉවර වන තුරු ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා