පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ

වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා