ක්ශේත්‍රයට අධිපති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close