අභිධර්මයචිත්තය චිත්ත විදි

චිත්ත විදි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close