පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රභාෂා සංස්කෘත -සකස්කරණය කරගත් භාෂාව

සංස්කෘත -සකස්කරණය කරගත් භාෂාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close