පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රභාෂා මාගධී භාෂාව - හැඟීම් මතුවීම

මාගධී භාෂාව - හැඟීම් මතුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close