නිවන් මග ඒඒ මොහොතේ ගොඩනැගීම

ඒඒ මොහොතේ ගොඩනැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා