නිවන් මග ක අංක

ක අංක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close