නිවන් මග පිං පව් ගනන් නොගැනීම

පිං පව් ගනන් නොගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා