නිවන් මග තතයි අවිතතයි අඥඥතතයි

තතයි අවිතතයි අඥඥතතයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා