නිවන් මග ප්‍රඥා ගෝචර මනස

ප්‍රඥා ගෝචර මනස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close