නිවන් මග දිට්ඨි විසුද්දිය ලැබීම

දිට්ඨි විසුද්දිය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා