නිවන් මග ප්‍රයෝජනය සඳහා අවශ්‍යය කටයුතු කිරීම

ප්‍රයෝජනය සඳහා අවශ්‍යය කටයුතු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close