නිවන් මග අධෛර්යය නොවන සෝවාන් පුද්ගලයා

අධෛර්යය නොවන සෝවාන් පුද්ගලයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා