නිවන් මග ආදීනව වැටහීම

ආදීනව වැටහීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා