නිවන් මග ආර්ය පුද්ගලයකු සිහිසුන් නොවේ

ආර්ය පුද්ගලයකු සිහිසුන් නොවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close