නිවන් මග ප්‍රසාදයට අනුව පැවැත්ම

ප්‍රසාදයට අනුව පැවැත්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා